Privacyverklaring 

1. Inleiding
Dansspullen richt zich in het algemeen op mensen, bedrijven en organisaties die vanuit beroep of bedrijf met dans en pilates bezighouden. Meer informatie over Dansspullen kunt u vinden op de website www.Dansspullen.nl  

In dit privacy statement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van mogelijke, huidige en voormalige klanten van Dansspullen verwerken. Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit privacy statement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven. Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit privacy statement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij Dansspullen koopt of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze bedrijfsmatig te gebruiken of om te wederverkopen. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon. 

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Dansspullen kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip. 

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?
Dansspullen is verantwoordelijk voor de in dit privacy statement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. 

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?
Dansspullen kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken: 

  • de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals u die bij uw registratie bij ons heeft ingevuld; 
  • de contactgegevens van de contactpersoon binnen uw onderneming (voornaam, achternaam, uw gebruikersnaam) 
  • de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden 
  • onze communicatie met u, zoals mailcontact 
 

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?
Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u (uw bestelling) hebben gesloten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Dansspullen rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk. 

Toekomstige klanten
De door u ingevoerde bedrijfs- en persoonsgegevens bij uw registratie, worden door ons online bewaard. 

Klanten
Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen, dat u bestellingen kunt plaatsen via de website van Dansspullen en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen de website krijgt iedere gebruiker een eigen account. 

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben en de verplichtingen die daar voor Dansspullen uit voortvloeien, bijvoorbeeld over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren indien dat om een andere reden in uw belang is. 

Dansspullen gebruikt contactgegevens om u maximaal twee keer per maand per e-mail te informeren over het actuele serviceniveau van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een wijziging in de dienstverlening tijdens feestdagen en vakanties. In deze berichten zullen wij ook enkele relevante mededelingen doen over het assortiment. Hiervoor gebruiken we Mailchimp. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link onderin deze mails of door dit bij Dansspullen aan te geven. 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. 

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Dansspullen aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Dansspullen de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. 

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over uw aankopen met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en uit service en garantieoogpunt. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Dansspullen de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen. 

De bewaartermijn van de gegevens van toekomstige klanten is onbeperkt, tenzij een toekomstige klant aangeeft, niet langer als zodanig beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. 

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
Dansspullen heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. 

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen. 

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, kunt u dat kenbaar maken via een mail naar info@dansspullen.nl  

Overige rechten die de AVG u geeft
inzage van uw persoonsgegevens
rectificatie van uw persoonsgegevens
het wissen van uw persoonsgegevens
het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
het recht op gegevensoverdraagbaarheid
het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit privacy statement aan. 

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

  • • Op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
  • • De reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken) 
  • • Uw naam en adres 

De AVG verplicht Dansspullen om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Dansspullen u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Dansspullen uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. 

9. Contactgegevens Privacy officer
De contactgegevens van de Privacy officer zijn: 

Dansspullen
T.a.v. de Privacy officer
Albert Soncklaan 3
1701BX Heerhugowaard
Telefoon: 06-11105678
E-mail: info@dansspullen.nl   

10. Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van Dansspullen. 

U hoeft uw klacht niet eerst aan Dansspullen kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Dansspullen indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen. 

11. Slotopmerkingen
Deze versie van het privacy statement is ingegaan op 10 april 2020. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit privacy statement aan. Wij zullen u hierover informeren. 

Handhaving van deze privacyverklaring
Dansspullen stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.